Ses ve Sesin Özellikleri

0 yorum

Ses ve Sesin Özellikleri

Ses

Ses, titreşimlerden oluşan bir enerji türüdür. Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır.İnsanlar,hayvanlar,taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır.

Kendiliğinden ses çıkaran varlıklara doğal ses kaynakları denir. Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu çok net görebiliriz. İnsanların ses çıkarması da titreşimle olur. Gırtlağımızda bulunan ses telleri akciğerlerimizde bulunan hava ile titreşerek ses çıkmasını sağlar.

Duyduğumuz her ses, kulak tarafından algılanabilen, esnek maddi ortamda yayılan mekanik titreşim dalgasıdır. Katı, sıvı ve gazların pek çoğu sesin yayılmasına elverişli bir ortam oluşturur. Böyle bir ortamda oluşturulan bir mekanik tedirginlik, bir noktada ani bir basınç yükselmesine yol açar. Ortam esnek olduğundan sıkışma durumu kalıcı değildir; Sıkışan bölge, tedirginlik etkisi ortadan kalkar kakmaz genişler, ama bu sırada komşu bölgelerin sıkışmasına yol açar.Bu durum periyodik bir biçimde yenilenir.Sonuç olarak her bölgeden birbirini izleyen sıkışma ve seyrelme dalgaları geçer. Bu dalgalar boyuna dalgalardır;bir başka deyişle, ortamın parçacıklarının titreşim hareketi dalga hareketi doğrultusundadır. Bu dalganın ortam içindeki hızı, ortamı oluşturan maddenin yoğunluğuna ve denge basıncına, özgül ısısına (gazlar için), esnekliğine (katı ve sıvılar için), sıcaklığa ve dalganın frekansına bağlıdır.0o C sıcaklıkta ve deniz yüzeyi basıncındaki kuru havada sesin hızı saniyede 331,28 m’ tir.(Bu değer 1986 da belirlenmiştir).Sesin hızı deniz suyunda 1,490 m/s çelikte ise 5 m/s dir.

Sesin Fiziksel Özellikleri

Basit bir ses dalgasının bir noktada oluşturduğu ses basıncının zamanla değişimi harmoniktir. Basıncın en büyük değerine genlik denir.basıncın en büyük iki değeri arasındaki geçen zamana periyot adı verilir.Periyot bir basınç değişimi devri için geçen zaman olarak tanımlanabileceğine göre; frekans birim zamandaki basınç değişim devresi sayısıdır ve hertz ile ölçülür.

Genlik: Ses basıncı, atmosferik basınç (ses yokken) ile toplam basınç (ses varken) arasındaki farkın ölçüsü yada genliğidir.Sesin genliği için pek çok ölçü tipi bulunsa da, ses basıncı temel ölçüdür.Ses basıncı salınırlarının birimi desibeldir (db);bir ses basıncı seviyesi belli bir rakamdaki Desibel değeridir.Desibel ölçeği logaritmiktir; çünkü ses şiddeti aralığı öyle geniştir ki ölçülmesi yada gözlenmesi gereken tüm sesleri lineer bir ölçeğe sığdırmak imkansızdır.İnsan kulağı sese inanılmaz derecede geniş bir aralıkta tepki verebilmektedir.Üst sınırda, yani acı sınırındaki bir ses, duyula bilen en kısık sesin tam on milyon katı büyüklüğündedir.Bu on milyonun bire oranı ancak logaritmik olarak gösterilebilmekte ve 140 db ile noktalanmaktadır.

Desibel özelliğindeki bir başka özellik de, iki farklı sesin ses basıncı seviyelerinin aritmetik olarak toplanmamasıdır.Örneğin 60 db lik bir ses, 60 db lik bir başka ses ile toplandığında, artış sadece 3 db olacaktır; yani toplam 120 db değil 63 db olacaktır.dahası eğer iki farklı seviyede ses söz konusuysa, düşük olanın büyüğe katkısı fark azaldıkça azalır.Eğer ikisi arasındaki seviye farkı 10 db’in üzerinde ise, düşük seviyeli sesin hiç bir etkisi olmaz.

Frekans: Bir ses kaynağının titreşme yada havayı titreştirme miktarı, frekansı belirler.zamanın birimi genelde bir saniyedir ve bir saniyedeki cevrim sayısını ifade etmek için ‘Hertz’ terimi kullanılır.Frekansın birimi Hz dir.İnsan ve bir çok hayvanın kulağı, geniş bir frekans aralığına sahiptir.İnsanlar yaklaşık olarak 16-20 Hz arasında frekansa sahip sesleri algılayabilir.Günlük hayatta saf tonlarla son derece seyrek karşılaşır.Seslerin büyük çoğunluğu bunun yerine bir çok frekanstan oluşan bir karmaşık birliktelik sergiler.

Zaman Modeli: Sesin zamana ait doğası, zaman ve seviye cinsinden açıklanabilir üreklilik, dalgalanma geçicilik anilik.Sürekli sesler şelale sesi gibi, sabit bir seviyede oldukça uzun bir periyoda sahip seslerdir.Geçici sesler, kısa periyotlarda seyreden, telefonun çalışı, uçağın kalkış yada inişi gibi seslerdir.Ani sesler, tokat yada silah sesi gibi, çok kısa bir zaman dilimi içinde oluşan seslerdir.Dalgalı sesler ise yoğun bir kavşaktaki trafik sesi gibi, zamana göre seviyesi değişen seslerdir.

Sesin Gürlüğü: Akustikte, sesin neden olduğu işitme duyumunun şiddetine ilişkin niceliktir.İnsan kulağının algıladığı ses gürlüğü, yaklaşık olarak sesin şiddetinin logaritması ile orantılıdır. Burada bahsi geçen ses şiddeti, birim zamanda sesin yayılma yönüne dik duran bir yüzeyden, bu yönde geçen ses şiddetidir ve birimi (w/m2)’dir.Ses şiddeti çok zayıfsa ses işitilemez;sesin şiddeti çok yüksek ise ağrı duyulur ve kulak için tehlikeli durum ortaya çıkar.Bu iki eşiğe (işitebilme ve ağrı) karşılık gelen ses enerjileri arasındaki oran yaklaşık olarak 2x1012’dir.Bu oran kişiden kişiye değişebilir, ayrıca sesin frekansına da bağlıdır.İnsan ve bir çok hayvanın kulağı geniş bir frekans aralığına sahiptir.

Ses gürlüğü birimi olarak fon kullanılır;bir fon 1 db’lik ses şiddete farkına karşılık gelir.Bir sesin fon olarak gürlüğü, dinleyiciye aynı gürlükte gelen 2 kHz frekanslı bir sesin db olarak ifade edilen şiddetine eşittir.Ölçümü yapılan sesin gürlüğündeki artış 1 fon olduğu kabul edilir. Gürlükteki artış ile gürlüğü fon cinsinden ifade eden sayıdaki artış birbirleri ile orantılı olmadığından uygulamada daha elverişli bir birim olan son kullanılır.Gürlüğü 40 fon olan bir sesin gürlüğü 1 son olarak alınır. Bu sese oranla iki kat daha gür olarak algılanan sesin gürlüğü 2 son olur.

Ses Şiddeti: Ses dalgalarının ilerlediği doğrultuya dik durumdaki birim alandan birim zamanda geçen enerji miktarıdır.Ses şiddeti güç/zaman birimiyle ölçülür.Ses gürlüğünün öznel bir nicelik olmasına karşılık ses şiddeti nesnel bir niceliktir;uygun ölçme aygıtlarıyla ve gözlemcinin işitme duyumundan bağımsız olarak ölçülebilir.Bir sesin şiddeti ile aynı frekanstaki bir başka sesin şiddeti, bunların şiddetleri bir birine bölünüp elde edilen oranın logaritması alınarak karşılaştırılır.Bir sesin şiddeti 1, diğer sesin şiddeti de 10 ise, şiddet oranı B=Log 10 (1/10) eşitliğiyle bel birimi cinsinden bulunur.Uygulamada daha çok bel’in 1/10’una eşit olan db birimi kullanılır.

Duyma Hissi ve Kulak Hassasiyeti: Ses insanın duyma mekanizması tarafından şu şekilde algılanır. Ses basıncı dalgaları, kulak yapısına pinna ve işitsel kanal yoluyla girer.işitsel kanal, iç kulağa kemikçikler yoluyla bu enerjiyi transfer edecek olan timpanic membranı titreştirir.iç kulak bu enerjiyi elektrik dürtülerine dönüştürür ve işitsel sinirlerden beynin içindeki gerçek işitsel bölge gönderilir. İnsanın duyma mekanizması, bir ön amplifikatör gibi çalışan dış kulaktan başlayarak son derece komplike bir yapı sergiler.Duyma özellikleri üzerine yapılan testler ve araştırmalar, duyma mekanizmasının yanı sıra, eş duyma eğrileri ve en alt ile en üst duyma sınırlarının ortaya konması ile akustiğin temelini atmıştır.Bilimde kat edilen uzun mesafenin ardından, duyma hissindeki perde ve gürlük gibi algıların keşfedilmesi ile ses kalitesi konusuna bir temel teşkil eden psikoakustik bilimi ön plana çıkmıştır.

Kaynak: Beranek, L. L., 1974, Noise Reduction, McGraw-Hill Book Co. Inc., ABD.

Ses grupları

Ses oluşturan her varlık ses kaynağıdır. Üç çeşit ses kaynağı vardır:

Canlı Varlıklar: Hayvanlar, insanlar Vs..

Cansız Varlıklar:'' Davul, gitar, flüt Sesi Vs..

Dogal Afet: Gök gürültüsü gibi

Sesin Yayılımı

Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani boşlukta ses yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağından çıkan ses maddenin taneciklerini titreştirir. Bu nedenle ses yayılır. Ses dalgasının her bir tam devrinde bir sıkışma ve bir seyrekleşme serisi vardır. Ses, tanecikten taneciğe yayılır, tanecikler ne kadar sık ise o kadar hızlıdır. Sesin yayılma hızı sırasıyla katıdan sıvıya, sıvıdan gaza azalır. Hız (V) = uzaklık (D)/ süre (T) biçiminde gösterilen genel hız formülü aslında teorik bir değer niteliği taşımamaktadır. Çünkü bu formülde göz önüne alınmayan dış faktörler, ses dalgalarının hızı üzerinde bir dizi etkiler yaratır. Örneğin rüzgar sesi uzaklara taşır, gece ve gündüzün sıcaklık farkları ses dalgalarını etkiler. Ses dalgaları katılarda yaklaşık olarak 5000 m/s hızla yayılır. Suda 1453 m/s hızla yol alır. Havada 340 m/s yol alır.

Sesin Yapısal Yönü

Bir saniyelik zaman içersinde değişken hareketin ya da titreşimlerin sayısı frekans olarak tanımlanır. Bu tanımlamada her periyod/saykıl 1 Hz (Hertz) olarak gösterilir. Hz sayısı arttıkça sesin frekansı da artmaktadır. Sesin yapısal yönünü frekans belirler:

Sesin Tınısı

Sesin tınısı, aynı frekansta olduğu halde kaynaklar farklı ise seslerin farklı olarak algılanmasıdır. Sesler arasındaki renk farkıdır. Ses kendine özgü olan bu rengi, taşıyıcı bir titreşimin (asal dalganın) üzerine "oranlı" olarak, yan titreşimlerin (harmoniklerin) binmesiyle oluşan karmaşık titreşimlerin sonucu sonucunda kazanır. Frekansı oluşturan saniyedeki periyot sayısı, ne kadar fazla olursa ses o kadar tiz; ne kadar az olursa, o kadar bas niteliğe bürünür.

Ses Zarfları

Sesin tınısını etkileyen etkenlerden biri ses zarfıdır. Ses zarfı, ses yoğunluğunun zaman içindeki değişimini ifade eder ve üç evre ile açıklanabilir.

  • Çıkış (attack): Bir ses kaynağının titreşmeya başladığı nokta ile en üst seviyeye (tepe noktasına) ulaştığı mesafe arasındaki yükselme zamanıdır
  • Kalış (sustain): Sesin en yoğun seviyede ya da tepe noktasında kalma zamanıdır
  • Düşüş (decay): sesin en yoğun seviyeden sesizliğe inme süresidir.

Ton

Basit (genleşme değerlerinin düzenli olması;örneğin düzensiz;1/500,ikincisi 1/400,üçüncüsünün 1/485 olması gibi) frekanslar seste ton farkını meydana getirir. Frekansları aynı olan seslerin tonlarıda aynı olur. Seslerin periyodik karakteri dörde ayrılır: Temel ses: Titreşimleri basit sinüs eğrisi karakteri taşıyan seslere "saf/temel ses" denilir. Bir diyapazonanın çıkardığı ses bunun en yalın örneğidir. Doğada "saf/temel" ses bulunmaz. Doğadaki sesler her zaman karmaşık yapıya sahiptir. Karışık ses: Gürültü: Periyodik olmayan düzensiz ses titreşimlerine gürültü denir. Patlama: Kısa süreli hızlı bir hava yoğunlaşması sonucunda oluşup kulağımıza çarpan seslere ise "patlama" denilir.

Sesin Fizyolojik Özellikleri

Duymanın temsilinin bir şeması. ( Mavi: ses dalgaları. Sarı: kulak salyangozu. Yeşil: işitsel reseptör hücre. Mor: duyma tepkisinin frekans tayfı. Turuncu: tahrik kuvveti)

Sesin gürlüğü: Bu kavram sesin fizyolojik şiddetini tanımlar. Sesler gürlük bakımından "şiddetli", "orta", "zayıf" diye kategorilere ayrılabilir. Sesi gürlüğü, bir ölçü aletinin gösterdiği bir rakamsal değer olmayıp, insan kulağının sesin şiddeti hakkında yaptığı öznel bir değerlendirmedir. İnsan üzerinde yapılan deneyler sonucu insan kulağının gürlük farklılıklarına olan duyarlılığın 1 ila 1.2 dB arasında değişim gösterdiği bulunmuştur. Sesin şiddeti en az 1 dB'lik basamaklar halinde artırıldığında, kulak bu artışı fark etmekte buna karşın daha düşük düzeydeki artışları fark edememektedir.

Şiddeti duyulmayacak kadar az olan titreşimlerin gürlüğü sıfır olarak kabul edilir. Şiddet artıkça sesin gürlüğü de artar. Fakat buna rağmen şiddet ve gürlük arasında doğrusal ve eşdeğerli bir bağıntı yoktur. Örneğin, sesin şiddeti 10dB den 100dB'e çıkarsa, gürlük düzeyi 1 den 2 ye çıkmakta yani gürlük, şiddetin logaritması ile orantılı olarak azalıp çoğalmaktadır.

Sesin yüksekliği: Bu kavram sesin ton değerini tanımlar. Ses tonu, sesleri ince (tiz) veya kalın (pest) olarak ayıran karakterliğe verilen addır. Sonuçta, bu fizyolojik değerlendirmedir. Ses yüksekliği frekansın(ses titreşimlerinin) hızlı yada yavaş olmasıyla ilintilidir. Bir cismin titreşimleri ne kadar az olursa o kadar ince ne kadar kalın olursa o kadar kalın olmaktadır. Kısaca frekansın sıklığına bağlı olarak yükselmeler veya alçalmalar göstermektedir. Ses tonunun belirlenmesi, sesin frekansı ile doğrudan ilişkilidir. İnsan kulağı, frekansı yüksek olan sesleri tiz, düşük olanları ise pest olarak algılar.

Sesin duyulması: Kulağın duyarlığı yaşa çevre koşullarına bağlı olarak değişimler gösterir. İşitme üst sınırının yaş ile birlikte düşmeye başlamasıyla, tiz sesler daha çok genç yaşlarda duyulabilmektedir. Orta yaşlarda işitme sınırı 6.00 Hz'in altına inmektedir.

İnsan kulağı en az 30 mikro-saniyelik zaman farkıyla gelen iki sesi birbirinden ayırt edebilme yetisine sahiptir. Bir başka deyişiyle, vasat bir kulağa sahip olan bir insan, iki kulağına gelen seslerin zaman farkını yüz binde üç saniye kadar bir değer içinde fark edebilmekte ve bu sayede de, kendisine ulaşan sesin kaynağının uzaklığını kabaca da olsa belirleyebilmektedir.

Kulağın sahip olduğu bir başka özellik ise "seçici algılama"dır.

İyi Bir Aydınlatma Düzeninin Özellikleri

0 yorum

İyi Bir Aydınlatma Düzeninin Özellikleri
İyi bir aydınlatma için, aydınlatmanın yeterli yeğinlikte olması tek koşul değildir. Bunun yanında, bir işyerinin aydınlatma düzeni başka koşulları da içermelidir. Bu koşullar şöyle sıralanabilir:
1. Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır : Uzmanlar, en iyi ışığın beyaz ışık (gün ışığı) olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle beyaz ışıktan, olanaklar elverdiğince yararlanmak gerekir. Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda ve gece çalışmasında, gün ışığına benzeyen ışıklardan yararlanılmalıdır.
2. Aydınlatma tekdüze olmalıdır : Çalışılan yüzeyin her yanındaki aydınlatma düzeyi eşit olmalıdır. Tek düzelik sağlanmazsa, göz değişik aydınlatma düzeylerine kendini uyumlamak için çaba harcayacağından çabuk yorulacaktır. Tek düzeliği sağlamak için yaygın ışınlar veren ışık kaynaklan kullanmak ve bunları birbirine yakın yerleştirmek gerekir.
3. Aydınlatma durağan olmalıdır : Aydınlatmanın diğer bir koşulu durağan, yani sabit olmasıdır. Işık kaynağı titreşim yapmamalıdır. Titreşime, ışık kaynağının parlaklığındaki hızlı değişme sebep olduğundan, göz bu hızlı değişikliklere uyabilmek için aşırı çaba harcar ve çabuk yorulur. Akkor telli lambalar titreşim yapmazlar. Floresan lambaların ışınlarıysa, titreşim yaparlar. Bu titreşmeyi ikili veya üçlü bağlantılarla yok etmek mümkündür.
4. Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmamalıdır: Işık kaynağının, göz kamaşmasına neden olmaması için, görme alanı içine düşen ışık kaynaklarının maskelenmesi gerekir. Bu maskelenmenin, lambayı tamamen kaplayacak biçimde olmasına özen gösterilmelidir.
Göz yorgunluğuna ve başarının düşmesine neden olan göz kamaşması maskelenmemiş, yüksek güçlü ışıkların yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanır. Özellikle duyarlı görmenin gerektiği ince işlerde, göz kamaşması ciddi yakınmalara neden olur. Bir ışık kaynağının göz kamaşmasına yol açıp açmadığını anlamak için basit bir test uygulanır : Çalışma pozisyonundaki bakış doğrultusuna yerleştirilmiş bir eşyaya bakılır ve ışık kaynağı bir kartonla maskelenir. Eğer, bu durumda bakılan eşyanın ayrıntıları daha iyi seçiliyorsa ışık kaynağı göz kamaşması yapmıyor demektir.
Göz kamaşması, dolaylı ve dolaysız göz kamaşması olarak ikiye ayrılır. Dolaylı göz kamaşması, ışık kaynağından gelen ışınların parlak bir yüzeye çarparak yansıması ve bu yansıyan ışınların göze gelmesiyle oluşan kamaşmadır. Bunu önlemek için, ışık kaynaklarını tavana çok yakın yerleştirmemek, yaygın ışık veren ışık kaynakları kullanmak ve eşyaları mat renklere boyamak gerekir. Dolaysız göz kamaşması, doğrudan doğruya ışık kaynağından gelen ışınların gözde neden oldukları kamaşmadır. Örneğin, karşıdan gelen bir otomobilin farlarının yaydığı ışınların neden olduğu göz kamaşması,vb. gibi... Bu tür göz kamaşmasından sakınmak için ışık kaynağını, bakış çizgisinin 60° üstüne yerleştirmek gerekir. Ayrıca yaygın ışık veren ışık kaynaklan kullanmak ve bunları maskelemek yararlı olur.
5. Çalışılan yüzeye gölge düşmemelidir : Çalışılan yüzeyde görmeyi güçleştirecek aşırı gölgelerin oluşmaması için ışık kaynaklarının doğru yerleştirilmesi, ayrıca ışık kaynaklarının ışığın bir kısmını tavana ve duvarların üst bölgelerine dağıtacak türde lambalıkların içine konması gerekir.
Göz Kamaşmasını Saptamaya Yarayan Basit Bir Test
Bir malzemenin üzerine düşen ışığın geliş doğrultusunu değiştirerek, bazı kısımların daha kesin hatları ile görünmesini sağlamak ya da bazı kısımların göz alıcı, keskin görüntüsünü matlaştırmak mümkündür. Gölgeleme olarak bilinen bu işlem, endüstride ve özellikle kalite kontrol hizmetlerinde detayların görülmesini kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Burada amaç, normal koşullarda çok iyi görülemeyen yüzeylerin daha iyi aydınlatılması ve ortam ışığında parlayan yüzeylerin gölgelendirilerek, netlikle görülmesini ve incelenmesini sağlamaktır .
Yöresel aydınlatma amacıyla, masa ve tezgahların aydınlatılmasında kullanılan ışıklıklarda, gerekli olan tüm elektriksel güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.
Parlamaların önlenmesi Üzerinde işlem yapılan cisim ve yüzeylerin parlaması, esas yapılan ışın görülmesini güçleştireceği gibi, göz uyumunu da zorlar. Parlama; aydınlatılmış yüzeylerden bir bölümünün diğerlerine bakarak daha fazla ışık yansıtması, aşırı ışıklı görünmesi ya da kaynaktan yansıyan ışığın doğrudan göze yansıtması olarak açıklanabilir. Işık kaynağının parlaması ya da çalışma yüzeylerinin parlaması, işgörenin bakış açısına ve çevrede parlama ve yansımalara elverişli malzemenin bulunmasına bağlıdır, îş ortamının gereğinden fazla aydınlatılmış olması ve çok yüksek düzeyde yansıtma özelliği olan; tavan, duvar, malzeme ve döşeme düzeninin bulunması çoğunca, operatörün görüşünü etkilemeyebilir fakat, uzun dönemde rahatsız edicidir. Böyle bir durumda, aydınlatılmış çevrede yansıtıcı yüzeylerin renk özellikleri ile, yansıma faktörü azaltılabilir . Özel aydınlatma gereksinimi olan iş şekillerinde, ortam aydınlatmasının düzeyi ile özel aydınlatma düzeyi arasında büyük bir fark oluşturulmamalıdır. Bunun için üzerinde devamlı ve incelikli işlemler yapılan tezgâh yüzeylerinin açık renkli olması önerilir. Ancak, tezgâh üstü çok cilalı ve parlak olursa, ışık kaynağından bu yüzeye düşen ışık, büyük ölçüde yansıtılacağı için incelikli görüşü zorlaştırır. Bu nedenle de parlak ve cilalı yüzeyler yerine matlaştırılmış açık renkli yüzeyler tercih edilir. Yapılan iş ve çevresinin aydınlatılmasında, başvurulan her türlü önlem, yeterli rahatlık sağlayamıyorsa ve çalışma yüzeylerinin parlaması ve ışık yansıtması önlenemiyorsa, ışık kaynağının yerini değiştirmek gerekebilir. Böylece, ışığın parlayan yüzeylere geliş açısı değiştiğinden, doğrudan göze yansımalar önlenir. Işık şiddetinin giderek artırılması ve işyerinin geniş pencere ve gün ışığı aydınlatma sistemleri ile donatılması, bir yandan belli avantajlar sağlarken, işlem istasyonlarında yansıma ve parla malara neden olursa, tüm avantajları gölgeleyen bir etki oluşur. Bu yaklaşımlar dikkate alınarak, aydınlatma tekniğinde işlem yüzeylerinin aydınlatılmasında «Kabul edilebilir parlama düzeyi» olarak tanımlanan bir kavram geliştirilmiştir. Bunun için işyeri aydınlatılmasında kullanılan tüm sayısal değerler, aydınlatılan hacimler, işlem yüzeylerinin parlaklık indeksleri ve topyekün aydınlatma düzeyi gibi değerler kullanılarak bir «Parlama indeks» değeri elde edilmiştir. Aydınlatma Mühendisleri Cemi-
yetinin yayınladığı elkitabında Parlama indeksi değerlerine göre sınıflanmış işyerlerindeki aydınlatma gereksinimi, yapılan iş ve işlemlere göre belirtilmiştir. Genelde üç sınıf Parlama İndeksi dikkati çekmektedir:
(1) Hiçbir şekilde parlama kabul etmeyen iş şekilleri: Parlama indeksi sının 10,
(2) Parlamanın en az düzeyde tutulması gerekli işler: Parlama indeksi sının 13,
(3) Parlamanın belli bir düzeyde bulunabileceği işler: Parlama indeksi sınırı 16-28 arası .
Aydınlatma düzeyi ve Parlama indeksi tabloları birlikte incelendiğinde tercihlerin aynı grafik değişiklikleri göstermediği ortaya çıkmaktadır. Nitekim, bazı hallerde oldukça yüksek düzeyde aydınlatma istendiği halde, parlama indeks değerinin düşük olması tercih edilmektedir. Benzer bir örnek olarak; ameliyathanelerde, çok yüksek bir düzeyde aydınlatma öngörüldüğü halde, hemen hemen hiç parlama olmaması öngörülür (Parlama indeksi 10). Aynı şekilde, aydınlatma düzeyinin oldukça yüksek olması istenen, hasta bakım ünitelerinde ise belli ölçüde bir parlama kabul edilebilir ve bu gibi yerlerdeki Parlama indeksi 13 olarak verilmiştir.
Parlama indeksi yaklaşımının pratiğe uygulanması genelde kabul edilmiş aydınlatma standartlarını pek değiştirmediği halde, aydınlatma sorununa bir bakıma rahatlık kriteri getirmektedir.
3.Işık titreşimlerinin önlenmesi
Deşarj lambaları (sodyum buharı, civa buharı ya da floresan) alternatif akımla çalışırlar ve her akım yönü değişikliğinde de yanıp sönerek çalışırlar. Elli Hertz frekanslı bir akım kullanan lambalar saniyede bunun iki misli yanma ve sönme yaptığı için, bu titreşimler gözle farkedilemezler. Ancak, böyle bir ışık altında çalışan makine operatörleri bir algı yanılması sonucu, makine devirlerinin yavaşladığı ya da durakladığı gibi yanıltıcı algılamalar yapabilirler «Stroboskopik Etki» olarak bilinen bu soruna çözüm bulmak için; iş ortamı aydınlatılmasında kullanılan lambaların yanısıra, farklı bir yanma - sönme devri ile çalışan özel ışık kullanılabilir. Kesin bir çözüm de ortam aydınlatmasının trifaze bir akım kaynağından ve farklı fazlarda monte edilmesidir. Yüksek düzeyde aydınlatma gereken yerlerde genellikle trifaze akım kullanılır Floresan lambalarda titreşimler daha çok uç kısımlarda görülür. Bu nedenle, ışıklı tüplerin uç kısımlarının görünmemesi için bir kılıf içine alınması önerilir. Böylece, ışık titreşimleri doğrudan algılanamayacaktır.
Yapılan gözlemlere göre, bazı işgörenler, titreşimlere daha duyarlı olabilmektedir.4.Gölgeleme (Modelleme)
Bir malzemenin üzerine düşen ışığın geliş doğrultusunu değiştjrerek, bazı kısımların daha kesin hatları ile görünmesini sağlamak ya da bazı kısımların göz alıcı, keskin görüntüsünü matlaştırmak mümkündür. «Modelleme» olarak bilinen böyle bir işlem, endüstride ve özellikle kalite kontrol hizmetlerinde detayların görülmesini kolaylaştıran bir yaklaşımdır. Modelleme için genel ortam aydınlatmasına ek olarak, özel bir modelleme ışık düzeninin projelendirilmesi gerekir. Amaç, normal koşullarda çok iyi görülemeyen yüzeylerin daha iyi aydınlatılması ve ortam ışığında parlayan yüzeylerin gölgelendirilerek, netlikle görülmesi ve incelenmesini sağlamaktır.
5.Aydınlatmada Renklerin Uyumu
Kullanılan renklerin çalışanların hoşuna gitmesi ve bu renkler arasında kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Canlı renkler ilk başta hoşa gitmekle beraber, çekiciliklerini kaybeder ve zamanla sıkıntı verebilir. Öte yandan, tüm iş yerlerinin aynı renkle boyanması da göze hoş görünmez. Aralarında uyum olan birkaç renk seçip bunlarla işyerlerinin boyanması uygun olur. Tüm renkler, genelde benzer etkileri olan fakat bireylerin performansı üzerinde farklı etkiler gösteren p***olojik özelliklere sahiptir. Bunların en önemlileri, uzaklık hayalleri, sıcaklık hayalleri ve duygular üzerindeki etkilerdir. Genelde, koyu renkler can sıkıntısı verir ve kirliliğe yardım eder. Mat renkler parlaktır ve neşe saçar, daha fazla ışık yayarlar ve daha mükemmel, daha sürekli temizlik için teşvik edicidirler.
Bir oda için renk düzeni tasarlanırken, önce amaçlar analiz edilmeli ve renk düzeni fizyolojik ve p***olojik ihtiyaçlara uydurulmalıdır. Endüstride, bireysel (özel) iş yerleri için renk düzeni yukarıda belirtildiği şekilde tayin edilmelidir. Renk düzeni o odada yapılan işin türüne uygun olmalıdır. Monoton işte, bir sütun, bir kapı veya bir duvar gibi birkaç parçayı birbirinden ayırmak için, uyarıcı renkler kullanılmalıdır. Geniş yüzeyler parlak renklere boyanmamalıdır. Eğer iş fazla dikkat gerektiriyorsa, renk düzeni, dalgınlığı önlemek için ılımlı olmalıdır. Bu nedenle, duvarlar, tavanlar ve diğer kısımlar mat pastel renk tonlarıyla boyanmalıdır. Daha güçlü renkler, sadece holler, koridorlar ve umumi helalar gibi az kullanılan yerler için kullanılabilir .
Renklerin İnsanın Ruhsal Durumuna Etkileri
Renk
Etkiler ( uzaklık )
Etkiler ( sıcaklık )
Psişik Durum

Mavi
Uzak
Soğuk
Yatıştırıcı

Yeşil
Uzak
Çok soğuktan nötre kadar
Çok yatıştırıcı

Kırmızı
Yakın
Sıcak
Çok tahrik edici, korku verici,tehlike bildirici

Turuncu
Çok yakın
Çok sıcak
Tahrik edici

San
Yakın
Çok sıcak
Tahrik edici

Kahverengi
Çok yakın
Nötr
Tahrik edici

Menekşe
Çok yakın
Soğuk
Saldırgan, huzursuzluk verici, cesaret kinci


Aydınlatma Düzeyi İle İlgili Standartlar
Yapılan işin türü, o iş için gerekli olan aydınlatma düzeyini belirlemektedir. Küçük parçalar üzerinde, çok dikkat gerektiren çalışma yapılan bölümdeki aydınlatma düzeyi ile büyük parçaların işlendiği bir bölümdeki aydınlatma düzeyinin farklı olacağı açıktır. Çünkü, daha hassas işlerin yapıldığı yerlerin diğer yerlere göre daha yüksek düzeyde aydınlatılması gereklidir. Koridor, antre, vestiyer gibi görme ile ilgili işlerin çok sık yapılmadığı, kişilerin az bir süre için kaldıkları yerlerin aydınlatılması o kadar önemli olmamakla birlikte, bu tür yerlerin dekorasyonunda aydınlatma bazen ön plana çıkabilmektedir.
Yapılan işin türüne göre gerekli olan aydınlatma şiddetleri, çeşitli ülkelerdeki ilgili uzmanlarca, pek çok sayıda yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Bu tür araştırmalar içinde en çok bilineni, 1949 yılında H.C. Weston tarafından, İngiltere'de yapılan çalışmalardır. Weston bu çalışmalarında, üzerinde çalışılan işin boyutlarına ve kontrastlığa bağlı olarak, iş için gerekli aydınlatma şiddetlerini belirlemiştir. Aşağıdaki Tablo da, Weston tarafından önerilen aydınlatma şiddetleri görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere, Weston, işin boyutlarına ve zayıf, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kontrastlığa göre, çeşitli aydınlatma şiddetleri önermiştir.


Tablo İşin Boyutlarına ve Kontrastlığa Göre Gerekli Aydınlık Yeğinlikleri
Cismin Büyüklüğü
AydınlıkYeği nliği ( lüks )

Yüksek Kontrast
Orta Kontrast
Zayıf Kontrast

Pek çok Küçük
3000-2000
10000-7000
30000-20000

Çok Küçük
1500-1000
4500-3000
15000-10000

Küçük
700 - 500
2000-1500
7000 - 5000

Küçükçe
300 - 200
1000-700
3000 - 2000

Orta
150-100
500 - 300
1500-1000

Büyük
70-50
200-150
700 - 500


Yüksek Kontrast: Beyaz veya beyaza yakın renkli fon üzerine siyah işaretler.
Orta Kontrast: Gri ton üzerine siyah siyah işaretler.
Zayıf Kontrast: Siyaha yakın veya siyah fon üzerine siyah işaretler.
Ağağıdaki tablo da Weston'un, işlerin boyutlarına göre yaptığı gruplama görülmektedir. Buna göre, Weston, görünüm açıları 0'50" - 4'05" arasında değişen işleri, boyutlarına göre altı gruba ayırmıştır.
İşin Büyüklüğe Göre Gruplandırılrnası
Cismin Büyüklüğü
Görünüm Açısı
Örnek İşler

Pek çok küçük
0' 50"- 1' 05"Saatçilik

Çok Küçük
1' 05" -1' 25"Geometrik Çizim

Küçük
1' 25" -1' 50"Elle Dikiş

Küçükçe
1' 50"- 1 '20"Makineyle Dikiş

Orta
2' 20" -3' 00"Kaba İşler

Büyük
3' 00" - 4' 05"Tuğla Örme


Aydınlatma düzeyinin belirlenmesinde işin türü kadar, yerel koşullar ve uygulamaların da etkisi büyüktür. Çeşitli ülkeler, iş türlerine göre kendileri için geçerli olan aydınlatma düzeylerini belirlemişlerdir. Bu düzeyler, her ülke için farklılık göstermektedir. Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nde yer alan değerler dışında başka bir standart bulunmamaktadır
Aşağıdaki Tablo'da İsviçre'deki iş türlerine göre önerilen aydınlatma yeğinlikleri, Avustralya ve Fransa Aydınlatma örgütlerinin önerdiği aydınlatma yeğinliği standartları görülmektedir.
Çok değişik aydınlatma düzeyleri göz kamaşmasına neden olabilir. Çok az aydınlatılmış bir odada çok ışıklandırılmış bir masada çalışmak göz kamaşması yapabilir. Masadan gözünü ayıran kişi çok az aydınlatılmış odadaki eşyaları bir süre göremez. İyi bir görüş için çevre aydınlatması, üzerinde çalışılan yüzeyin aydınlatılmasına yakın olmalıdır. Göz kamaşması olmaması için üzerinde çalışılan yüzey ile çevre arasında şu kontrast değerlerinin aşılmaması gerekir:
Üzerinde çalışılan yüzey ile yakın çevre arasındaki kontrast.... 3:1
Üzerinde çalışılan yüzey ile uzak çevre arasındaki kontrast.... 10: l

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğümüzde Yer Alan Aydınlık Yeğinlikleri
İş Türü
En Az
Aydınlık
Yeğinliği

1 . Avlu, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler............................................ .......... .............
20 lüks

2. Kaba malzemenin taşınması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile geçit, koridor, yol ve merdivenler................................
50 lüks

3., Kabamontaj,balyaların&nb sp;açılması,hububat öğütülmesi ve benzeri işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, insan ve yük asansörü kabinleri, malzeme stok ambarlan, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar.............................
100 lüks

4. Normalmontaj,&nbsp ;kaba& nbsp;işleryapılan tezgahlar......................................... .......... ..........
200 lüks

5. Ayrıntı seçimi gerektiren işler............................
300 lüks

6. Koyu renkli dokuma, büro, vb. gibi sürekli dikkatgereken&nbsp ;inceişlerin yapıldığı yerler............................................ .......... .............
500 lüks

7. İncelikliişlerin&n bsp;sürekliolarak& nbsp;yapıldığı yerler............................................ .......... .............
1000 lüks


İsviçre'de Uygulanan İş Türlerine Göre Aydınlık Yeğinlikleri
İş Türü
Örnek
Aydınlık Yeğinliği (lüks)

Kaba İşler

Orta İncelikte İşler

İnce İşler

Çok İnce İşler
Mal Depolama Normal

Montaj İşleri Okuma,

Çizim Duyarlı Montaj

İşleri
80-&nb sp;170

170 -350

350-700

700 - 10000
Avusturalya' da Öğütlenen En Az Aydınlık Yeğinlikleri
İş Türü
Örnek
En az Aydınlık Yeğinliği (lüks)

Çok büyük ayrıntılı işler
Koridor, vestiyer
20- 100

Büyük ayrıntılı işler
Büyük parçaların montajı
150

Orta ayrıntılı işler
Okuma
300

Küçükçe ayrıntılı işler
Dikiş
700

Küçük ayrıntılı işler
Ölçü araçlarının okunması
1500

Çok küçük ayrıntılı işler
Saatçilik
3000 ve daha çok


Aydınlatma, Yorgunluk ve Verim
1.Yorgunluk
Görsel aygıtlarda stres görsel ve sinirsel iki farklı tipte yorgunluk yaratır. Görsel yorgunluk, gözün tekil fonksiyonlarında yoğun stresler yaratır. Sürekli stres, göz uyum adalelerinde kısa sürede yorgunluk yaratır ve algılama sürelerini uzatır. Ağ tabakada stres, aydınlık şeklinde oluşan bölgesel kontrastlık yaratır.
Görsel yorgunluk aşağıdaki sonuçlara neden olur. Bunlar
1.Sulanma ( konjektivit) yaratır,
2.Çift görme,
3.Baş ağrısı,
4.Uyum gücünde azalma,
5.Görsel netlikte, kontrastlık duyarlılığı ve algılama hızında azalma yaratır.
Bu belirtiler, aydınlatmanın yeterli olmadığı ve yanlış gözlük kullanıldığı zaman ortaya çıkar ve yanlışların tekrarlanması ile artar. Bu belirtiler sonunda sinirsel yorgunluğa neden olur ve büyük ihtiyaçlar yaratan aktivitelerle kendini gösterir.
Bu tip sinirsel genel yorgunluklar, reaksiyon sürelerinin uzamasına, hareketlerin yavaşlamasına p***olojik ve diğer motor fonksiyonların bozulmasına neden olur. Olumsuz koşullar devam ederse, kronik yorgunluk oluşur ve bunun sonucunda:
- Neşesizlik ve halsizlik,
- Baş ağrısı ve baş dönmesi,
- Uykusuzluk ve iştahsızlık oluşur.
Aydınlatma ve Verim İlişkisi
Aydınlatma ile verim arasında çok yakın bir ilişki vardır. İyi aydınlatma verimi arttırırken, kötü aydınlatma göz yorgunluğuna neden olarak verimi önemli ölçüde düşürür. Özellikle iyi görmenin önemli olduğu ince işlerin uzunca bir süre yapıldığı işyerlerinde, görme konforuna önem vermek ve bu konforu sağlayacak tüm aydınlatma ilkelerini gerçekleştirmek yararlı olur.
Aydınlatma ve verim ilişkisini inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, iyi ve yeterli aydınlatmanın iyi görmeyi sağlayarak, bir işin, daha kısa sürede, daha kaliteli yapılmasına olanak sağladığı ve verimi yükselttiği saptanmıştır .
Araştırma sonucunda, aydınlık şiddeti arttıkça işçilerin incileri daha; doğru gruplandırdıkları ve daha çok inci dizdikleri saptanmıştır. Otel yandan, aydınlık şiddeti arttıkça işçilerin gözlerinin daha az yorulduğu ve bu konudaki yakınmaların azaldığı gözlenmiştir. 1000 lüksten sonra yorgunlukta bir artış görülmektedir.
.Aydınlatmanın maliyeti
Günışığı doğrudan kullanılırken ücretsiz olduğu halde, bir fabrikada günışığı kullanımı belli ölçüde yatırım gerektirir. Öncelikle aydınlık olarak bırakılan çatı boşlukları ve pencere yüzeylerinin maliyeti, doğrudan duvar örme ya da çatı inşaatından yüksektir. Güneş ışığının doğrudan girişini önleyecek gölgelikler ise ek harcamalar gerektirdiği gibi, camlardan ısı kaybı da ayrıca bir masraf nedenidir. Temizlik, bakım ve ikmal sorunları da işgücü ve malzeme harcamalarını artırır. Günışığının takviyesi için projelendirilecek yapay aydınlatma düzeninin de belli bir yatırım payı olacaktır.
Yapay aydınlatmanın masrafları ise, lamba montaj sistemi, lambalar, çatı inşaatında öngörülecek ikmal köprüleri ve kabin masrafları yanında, devamlı bakım ve elektrik enerjisi masraflarını içerir. Günışığını takviye için kullanılacak yapay aydınlatma sistemlerinde, kuruluşta masraflı olan floresant sistemlerin yerine ampul ile aydınlatma düzeni tercih edilebilir. Tümü ile yapay aydınlatmalarda ise, kuruluş masrafı* yüksek görünse dahi enerji harcaması açısından yaklaşık 2/3 düzeyinde ekonomik olan floresant sistemler tercih edilmelidir.

SONUÇ
Son zamanlarda, aydınlatma tekniği önemli ölçülerde gelişmiş ve özellikle her çeşit işyeri ya da iş istasyonunun optimal aydınlatma gereksinimi konulannda önemli bilgi birikimi sağlanmıştır. Özel aydınlatma gereksinimi olan iş ve işlemlerde de, aydınlatma düzeyi, ışığın geliş açılan, gereğinde daha iyi ayarlama için hareketli düzeneklerin geliştirilmesi gibi yaklaşımlar getirilmiştir. Ergonomik yaklaşımda da, öncelikle işgörenlerin göz ve görme fonksiyonu dikkate alınarak, sağlıklı bir düzen öngörüldüğü gibi, insan faktörünün en verimli bir şekilde çalışabileceği aydınlatma koşullan aranır. Mimarlar ve aydınlatma mühendislerine ergonomik kriterlerin tanıtılması, iyi bir aydınlatmanın insana dönük kriterlerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
işyeri aydınlatmasında, iç düzen, dekorasyon ve yerleşik sistemlerin ışıklılık etkileri de dikkate alınmalıdır. Gerekirse, fabrikanın yerleşimi tamamlandıktan sonra, yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ardından, ortam aydınlatmasının optimizasyonu için önlemler alınmalıdır.